Plugin Google Site Kit bộ công cụ trang web All-in-one của Google

Google Site Kit – là plugin miễn phí giúp bạn kết nối các sản phẩm chính của google ngay từ Bảng điều khiển của Bộ công cụ trang web. Google Site Kit tìm nạp dữ liệu từ các sản phẩm chính của Google như Google Search Console, AdSense, Google Analytics và PageSpeed ​​Insights.

Cách cài đặt Google Site Kit plugin

Cài đặt Google Site Kit plugin: Truy nhập vào phần quản trị. Bảng tin (Dashboard) -> Gói mở rông (Plugins) -> Cài mới (Add New). tìm kiếm từ khóa: Google Site Kit

Kích hoạt Google Site Kit

Chuyển đến Site Kit , sau đó nhấp vào Bảng điều khiển (Dashboard)

Trong màn hình này, nhấp vào nút START SETUP .

Để xác minh quyền sở hữu Trang web của bạn, nhấp vào Sign in with Google

Chọn tài khoản google của bạn, sau đó bấm Cho phép để cấp quyền cho Bộ công cụ trang web .

Bạn là chủ sở hữu đã được xác minh của trang web của bạn. Nhấp vào Cho phép để cấp trang web của bạn để truy cập Dữ liệu tài khoản google của bạn.

Nhấp vào Thêm trang web , để thêm trang web của bạn vào Google Search Console .

Xin chúc mừng, bạn đã hoàn thành thành công thiết lập cho Site Kit .

Sau đó bạn hãy khám phá tiếp Bảng điều khiển Site Kit (Dashboard)

Google Site Kit hiển thị các sản phẩm chính của Google như Google Search Console, AdSense, Google Analytics và PageSpeed ​​Insights.

Chúc bạn thành công!

 

Post Comment