Gỡ bỏ ‘/category’ trong đường dẫn WordPress

Trong Dashboard > Setting > Permalinks bạn sửa

Post Comment