Thủ thuật Wordpress

Duplicator – WordPress Migration Plugin sao lưu và backup website

Duplicator – WordPress Migration Plugin giúp bạn dễ dàng sao lưu, backup hay nhân bản website.

Cài đặt Duplicator – WordPress Migration Plugin : Truy nhập vào phần quản trị. Bảng tin (Dashboard) -> Gói mở rông (Plugins) -> Cài mới (Add New). tìm kiếm từ khóa: Duplicator – WordPress Migration Plugin

Tạo File sao lưu: Bảng tin (Dashboard) -> Duplicator -> Packages chọn Create New

Tải về file sao lưu gồm: installer.php và file zip

Để backup site hoặc cài site mới bạn upload file installer.php và file zip lên thư mục gốc của website và chạy đường dẫn: WEBSITECUABAN/installer.php

Chúc bạn thành công!

Post Comment